empa Elektornik

KURUMSAL

ÇÖZÜMLER

GİRİŞ YAP

ARAMA

empa logo
empa logo

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Müşterimiz,

Kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz.

Tarafınıza ait iletişim bilgileri; müşterimiz veya müşterimiz temsilcisi olmanız ve sözleşme müzakeresi, sözleşme kurulması ve/veya ifa süreçlerinde teati edilmiştir.

Bu kayıtlar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu ve ikincil mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde, amaca uygun, sınırlı ve ölçülü bir şekilde;

müşterilerimize periyodik e-bülten gönderilmesi hizmeti tedariği;
e-ticaret faaliyetimiz nedeniyle e-store kurulum ve destek hizmeti tedariği;
e-ticaret faaliyetimiz çerçevesinde e-store’dan alışveriş yapan müşterilerimizden sanal POS veya mobil POS uygulaması üzerinden güvenlikli tahsilat hizmeti tedariği;
şirketimizden satın alınan ürünlerin müşterilerimize ulaştırılmasına yönelik kargo hizmeti tedariği;
amacı ile 3. kişilerle paylaşılacaktır.

Bu konulardaki hizmet tedariği sözleşmeleri; gizlilik şartı ve hizmet alımının yapılabilmesi için aktarılması zorunlu olan bilgilerin, sair 3. kişilere aktarılması yasağını ihtiva etmektedir.

KVK Kanunu’nun 9. maddesi, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını, veri sahibinin açık rızasına bağlamıştır. Yurt dışına aktarım için açık rıza bulunmaması halinde, yurt içi aktarımlarına ilişkin koşulların sağlanmış olmasının yanı şıra aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır:

Aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkeler arasında sayılması,

Aktarım yapılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun izninin bulunması.

Temsilciliğini üstlenmiş olduğumuz yurtdışı firmalar, tarafınızdan onay verilmesi halinde, müşterilerimizin ve müşteri temsilcilerinin iletişim bilgilerine, ticari ilişkinin devamlılığını sağlama amaçlı olarak erişim talep etmektedirler.

Yasanın 11. Maddesi gereğince Veri Sahibi aşağıdaki haklara sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.